ALGEMENE VOORWAARDEN  Glazenier

Artikel 1 Definitie

Onder ‘gebruiker’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan degene die deze algemene voorwaarden in een of meer overeenkomsten gebruikt. In dit geval is dit ClarafenestraGlas / A. de Vries . Onder ‘consument' wordt verstaan degene een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep en die de gelding van deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard.

Artikel 2 Algemeen: aanbiedingen en bevestigingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij de gebruiker als aanbieder, verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt, be- en/of verwerking en/of plaatsing van glas, (gebrandschilderd)glas-in-lood, (gebrandschilderd)glas-in-koper, tiffany, versmelting en verlijming van glas, isolatieglas en/of andere glastechnieken in de ruimste zin van het woord en/of kunststofplaten met bijbehorende materialen daaronder begrepen.

2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

Artikel 3 Prijzen

Alle prijzen zijn steeds inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Aflevering; levertijd

Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen.

Artikel 5 Klachten

A. Algemeen.

1. De wederpartij is verplicht terstond na aflevering van de zaken te onderzoeken of het geleverde aan de overeengekomen eisen voldoet, ten gevolge van het feit dat met ambachtelijke producten, zoals mondgeblazen glas, of handgegoten glassoorten gewerkt wordt.

B. Kwaliteit geleverde zaken.

1. Klachten van de wederpartij, inhoudende dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteit, moeten binnen 8 dagen na ontvangst der zaken door middel van een aangetekend schrijven ter kennis van de gebruiker worden gebracht. 2. Bij een verschil van mening tussen gebruiker en wederpartij kan de wederpartij de geschillencommissie om een oordeel vragen(zie art.14)

C. Slotbepaling

1. In alle gevallen geldt dat de gebruiker nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de nominale factuurwaarde  van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat.

 

Artikel 6 Betaling

1. De wederpartij is verplicht de facturen van de gebruiker te betalen binnen overeengekomen termijn na factuurdatum zonder aftrek van enige korting. Op de facturen zal een kredietbeperkingstoeslag ad 3% worden berekend, welke uitsluitend in mindering mag worden gebracht, indien het factuurbedrag tijdig wordt betaald. 

2. Indien de wederpartij het door hem verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet is hij aan de gebruiker een rente verschuldigd van 1¼% van het netto factuurbedrag voor elke maand (30 dagen) of een gedeelte daarvan dat hij in verzuim blijft, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag.

3. Buitengerechtelijke kosten zijn door de wederpartij verschuldigd in ieder geval, waarin de gebruiker zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.

4. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden geacht voor partijen te zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 30,00 inclusief BTW. De gebruiker is niet gehouden aan te tonen, dat hij in de uitgave van deze kosten is vervallen. 

Artikel 7 In bewaring of ter be- of verwerking gegeven zaken

1. Het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of bewaring of van de bewerking van de aan de fabrikanten of handelaren ter be- of verwerking of ter bewaring gegeven zaken waaraan of waarmede waar dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening, van de wederpartij, behoudens opzet of grove schuld van de gebruiker.

Artikel 8  Afmetingen, gewichten maten

1. Ten aanzien van afmetingen en gewichten van alle zaken behoudt gebruiker zich de gewone bij de met de vervaardiging belaste fabrieken gebruikelijke toleranties voor.

2. Voor andere dan rechthoekige vormen wordt de oppervlakte berekend naar de rechthoek, waar de mal in past, met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde toeslagen voor afwijkende maten en modellen.

Artikel 9  Overmacht

Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor de gebruiker ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet waren te voorzien, is hij niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen, verkeersblokkades, alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming door de glasfabrieken van hun verplichtingen jegens de gebruiker, ongeacht de reden of oorzaak daarvan.

Artikel 10  Risicoverdeling bij aanneming van werk 

1. Bij de levering door derden van nieuw of bestaand glas-in-lood bestemd voor inbouw tussen isolatieglas, is de gebruiker niet aansprakelijk voor eventuele gebreken, ongerechtigheden aan glas, lood, koperprofielen of andere gebruikte materialen. Het breukrisico is voor rekening van de wederpartij.

2. De gebruiker van door een derde gemaakt nieuw glas-in-lood tussen isolatieglas is niet aansprakelijk voor kleine ongerechtigheden welke kunnen ontstaan bij het schoonmaken en monteren tussen isolatieglas gelet op het feit dat het schoonmaken handmatig gebeurt. Ondanks uiterste zorg, controle en het streven naar een perfecte uitvoering wordt een tolerantie van 5% in dit verband acceptabel geacht. De beoordelingsafstand hierbij is minimaal 75 centimeter niet door zonlicht beschenen. 

Artikel 11  Afmeting en andere gegevens

1. Bij ontwerptekeningen voor glas-in-lood staat het de gebruiker vrij om tijdens de uitvoering waar nodig wijzigingen aan te brengen, zulks na overleg en instemming van de wederpartij.

Artikel 12 Schade en aansprakelijkheid

 1. Bij het opnieuw verloden van bestaand glas-in-lood kan, bij het vervangen van gebroken ruiten of valse ruiten, kleur- en structuurverschillen ontstaan waar de gebruiker niet voor aansprakelijk gesteld kan worden.

2. Op condensvorming tussen de bladen voor glas-in-lood gemonteerd tussen isolatieglas geen garantie worden. Patineren van het lood geschiedt alleen op eigen risico van de wederpartij.  Ook op uitzakken of doorzakken van ramen kan geen garantie worden gegeven omdat de ramen niet gekit kunnen worden en bloot kan staan aan warmte.

Artikel 13 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de gebruiker en de wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke tussen de gebruiker en de wederpartij mochten ontstaan, zullen aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.